top of page

Acerca de

I privatlivspolitikken for Stop Vold mod Børn (herefter SVmB) oplyses, hvilke data og personoplysninger der indsamles, hvorfor de indsamles, og hvad SVmB som dataansvarlig organisation bruger data til.
1. Generelt 

1.1. SVmBs persondatapolitik er gældende for samtlige personoplysninger SVmB indsamler og opbevarer. Dette forekommer hvis du: 

 
a) tilmelder dig SVmBs nyhedsbrev (se afsnit 3) 
b) henvender dig til SVmBs åbne og anonyme rådgivning (se afsnit 4) 
c) er bruger i den professionelle afdeling (se afsnit 5 og 6) 

d) indleverer sagsakter til brug for videre behandling (se afsnit 7) 

 

2. Dataansvarlig 

2.1. SVmBs oplysninger som dataansvarlig organisation for behandling af personoplysninger er følgende: 

Stop Vold mod Børn CVR-nr.: 396 36 441 

 

2.2. Når SVmB behandler personlige oplysninger, overholder SVmB EUs databeskyttelsesforordning (GDPR) samt de danske persondataretlige regler, som gør sig gældende pr. 25. maj 2018. 

2.3. Spørgsmål til SVmBs privatlivspolitik, eller til måden hvorpå personoplysninger, som er registreret hos SVmB, behandles, kan rettes til: kontakt@stopvoldmodboern.dk.

2.4. Ønsker du indsigt i dine personlige oplysninger, eller mener du, at der er registreret forkerte data – eller har du andre indsigelser i øvrigt, kan du ligeledes rette henvendelse til SVmB. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven. 

 

3. Website, cookies og nyhedsbrev 

3.1. SVmB benytter ikke cookies og behandler derfor ikke information om brugeradfærd, som kan forbinde brugeradfærd med bestemte personer. 

3.2.  Vælger du at tilmelde dig SVmBs nyhedsbrev, gøres dette ved at oplyse din mailadresse, hvormed du giver samtykke til, at SVmB opbevarer din mailadresse i det anførte system. Samtidig giver du samtykke til, at SVmB må sende dig nyheder, invitationer til arrangementer og lignende informationer og markedsføring på din mailadresse. Du kan altid afmelde din tjenesten og dermed tilbagekalde dit samtykke, hvorefter din mailadresse vil blive slettet. 

 

4. Indsamling af personlige oplysninger  

4.1. Ved kontakt til SVmBs registreres udelukkende ikke-personfølsomme information efter brugerens egen oplysning. Disse data indeholder fx bopælskommune og køn, som udelukkende anvendes anonymiseret til statistisk brug, hvorfor der ikke er tale om en personhenførbar registrering. 

4.2. Oplyser du som bruger din e-mailadresse for at deltage i evalueringen af rådgivningen, giver du samtykke til at modtage et spørgeskema. Svarene anonymiseres og bruges udelukkende til statistik. E-mailadressen slettes senest efter 3 måneder, og den opbevares ikke, således at den kan henføres til dig som person. 

 

5. Indsamling af personlige oplysninger – Henvisning og professionel intervention 

5.1. Er du efter henvisning fra SVmBs åbne og anonyme rådgivning i kontakt med den professionelle afdeling, beder vi dig oplyse følgende almindelige personoplysninger om dig: navn, bopælskommune, fødselsår, telefonnummer og e-mailadresse, også kaldet identifikationsoplysninger. 

5.2. Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil. 

5.3. SVmB indsamler ingen særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig hos 3. part, medmindre der foreligger skriftligt samtykke og en aftale herom, eksempelvis ved indhentelse af aktindsigt. 

 

6. Behandling af personlige oplysninger – Henvisning og professionel intervention 

6.1. SVmB behandler kun personlige oplysninger i det omfang, det er nødvendigt, eksempelvis igennem journalføring og registrering.  

6.2. Personlige oplysninger skal forstås som defineret i persondatalovgivningen. 

6.3. SVmB misbruger ikke dine personoplysninger. SVmB videregiver desuden ikke dine personlige oplysninger uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet til det i medfør af lovgivningen. 

 

7. Indlevering af private sagsakter til videre behandling 

7.1. Dine private sagsakter fra en børnesag, som bruges til statistik og analyse af myndighedernes håndtering af børnesager, vil blive scannet og opbevares sikkert, se under punkt 10.1.  

7.2. Dine sagsakter indeholder personfølsomme oplysninger og vil blive håndteret i henhold til artikel 9 i databeskyttelsesforordningen.  

 

8. Deling af dine personoplysninger 

8.1. Der er indgået individuelle databehandlingsaftaler med alle relevante databehandlere (hvilket særligt omfatter de it-systemer som SVmB anvender). 

8.2. Skal dele af sagsakter fra en børnesag deles med 3. part indhentes særskilt samtykke i henhold til artikel 7 i databeskyttelsesforordningen. Alle sagsakter der bruges til vidensdeling og dokumentation anonymiseres.  

 

9. Deling af oplysninger med modtagere uden for EU/EØS 

9.1. Som dataansvarlig deler SVmB ikke personlige oplysninger med modtagere uden for EU/EØS medmindre der foreligger særskilt samtykke.  

 

10. Beskyttelse af personoplysninger 

10.1. Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. SVmB lever op til gældende regler om sikkerhed og logning samt adgangsstyrende autorisation. 

10.2. Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende, efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes 5 år efter, formålet er afsluttet, medmindre andet specifikt er angivet. Dette for blandt andet at leve op til betingelserne for SVmBs psykologers og andre fagprofessionelle forpligtigelser vedrørende journalisering, jf. Lov om psykologer mv. § 14, stk. 2. og arkivlovens regler.  

Data, der kan anonymiseres, vil efter de 5 år indgå i SVmBs statistiske og empiriske vidensarbejde. 

10.3. Den hurtige udvikling af behov for digitalisering betyder, at ændringer i SVmBs behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. SVmB forbeholder sig derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør SVmB dette, rettes datoen under pkt. 11. “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver SVmB dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside eller i forbindelse med din kontakt til centeret. 

10.4. I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har samtidig mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1. 

 

11. Sidst opdateret 

Denne persondatapolitik er sidst opdateret den 8. januar 2023 

bottom of page